Per Morten Bye

1984 Århus Symfoniorkester
1996-2007 Solotrompetist DKK
2007 Odense Symfoniorkester